مرحله اول:

به منظور دریافت نوبت ابتدا نام٫ نام خانوادگی٫ شماره همراه و ایمیل خود را وارد نمایید:
* ورود شماره همراه و ایمیل به منظور اطلاع رسانی از آخرین وضعیت نوبت دهی شما می باشد.

*نام
*نام خانوادگی
*شماره همراه
شماره تلفن
ایمیل